1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky biopulz.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.mercekcafe.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

1.2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mercekcafe.sk je SUPREMO GUSTO s.r.o. so sídlom Orešie 13/A ,90203 Pezinok ,  IČO 46089233, DIČ 2023221849, IČ DPH SK2023221849, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka 71486/B.

1.3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami biopulz.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami biopulz.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1.4 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. 

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľská kúpna zmluva – pre účely nákupu v internetovom obchode  www.mercekcafe.sk sa ňou rozumie kúpna zmluva, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy (ďalej len „Spotrebiteľská kúpna zmluva“);

2.2. Nespotrebiteľská kúpna zmluva – pre účely nákupu v internetovom obchode  www.mercekcafe.sk sa ňou rozumie kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane dodávateľ a na druhej strane podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Nespotrebiteľská kúpna zmluva“);

(Spotrebiteľská kúpna zmluva a Nespotrebiteľská kúpna zmluvaďalej spolu len ako „Kúpna zmluva“).

2.2. Dodávateľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok (ďalej len „Predávajúci“);

2.3. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

2.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci – nespotrebiteľ“);

2.5. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy – objednávka Kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Samotná Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho s návrhom Kúpnej zmluvy Kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené Kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

2.6. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1. V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 3 dní od prevzatia tovaru.

3.2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

3.3. Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

3.4. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

3.5. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

4.1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 12 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

4.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

4.3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.4. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

Adresa na zasielanie reklamácií:

MERCEK café coffe shop & chocolate

Záhradnícka 2707/12, 811 07 Bratislava

5. Ceny

5.1. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

5.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

6. Doprava

6.1. Objednávky vybavujeme a odosielame každý pracovný deň. Objednaný tovar bude pripravený do 24 hodín od potvrdenia objednávky.

Pri objednávke nad 50 € je doprava zdarma pre akýkoľvek spôsob dopravy.

Doručenie tovaru po spracovaní objednávky trvá 1 až 3 pracovné dni v závislosti od spôsobu dopravy.

Náklady na balenie tovaru je zahrnuté v cene dopravy.

6.2. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody, a túto je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť v prípade, ak predávajúcemu vznikne škoda, a to najmä ak kupujúci zadaním nesprávnych údajov pri vypĺňaní objednávky spôsobí doručenie inej osobe, resp. na inú adresu, ak si kupujúci nevyzdvihne včas zásielku a taktiež ak kupujúci bude mať záujem na stornovaní, t.j. zrušení objednávky po odoslaní alebo ak predávajúcemu vznikne škoda v dôsledku neprevzatia zásielky tovaru kupujúcim.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu preukázateľnú škodu vo výške, v akej predávajúcemu vznikla, a to vrátane poplatkov za balné, poštovné, poštovné vzniknuté za doručenie tovaru späť, úkony právnej pomoci, resp. poplatok za vymáhanie pohľadávky.

6.4. Predávajúci je oprávnený vymáhať náhradu škodu od kupujúceho následným spôsobom.

6.5. Predávajúci najskôr vyzve kupujúceho, aby zaplatil škodu, resp. dlžnú sumu, pričom je oprávnený si za takúto výzvu formou upomienky uplatňovať poplatok za upomienku vo výške, ktorá mu vznikla.

6.6.  Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od predávajúceho bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. V prípade, ak kupujúci nezaplatí škodu a poplatok za upomienku predávajúcemu, predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávku tretej osobe, resp. je oprávnený poveriť tretiu osobu vymáhaním pohľadávok, ktorá je oprávnená si uplatňovať za upomienku poplatok maximálne vo výške do 10 Eur a skutočné náklady za doručovanie písomností.

6.7, Ak kupujúci nezaplatí náhradu škody, resp. dlžnú sumu vrátane poplatkov za upomienky ani po výzve podľa článku 6.2 bodu 6.3 a bodu 6.4, je predávajúci oprávnený splnomocniť advokátsku kanceláriu na právne zastupovanie pri vymáhaní pohľadávky. Za právne zastúpenie vznikne predávajúcemu ďalšia skutočná škoda spočívajúca v zaplatených trovách právneho zastúpenia, pričom nahradenie tejto škody si predávajúci bude požadovať od kupujúceho v predžalobnej výzve prostredníctvom advokátskej kancelárie.

6.7.1. Dôležité vyhlásenia kupujúceho

6.7.2. Kupujúci berie na vedomie, že zadanie záväznej objednávky tovaru v internetovom obchode je zo strany kupujúceho prejavom svojej vlastnej vôle, a to vážne a slobodne, pričom kupujúci týmto zodpovedá za škodu vzniknutú nevyzdvihnutím tovaru, resp. nemožnosťou doručenia tovaru na správnu adresu kupujúceho v dôsledku nesprávneho vyplnenia adresy doručenia.

6.7.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vzniknutú škodu.

6.8. Spôsoby dopravy:  

6.8.1. Kuriér od 5 €

Najčastejší a najmodernejší spôsob dopravy, kedy v deň expedácie zákazník dostane SMS od kuriérskej spoločnosti a následne v daný deň Vám kuriér doručí tovar na adresu, v čase uvedenom v SMS, alebo prostredníctvom telefonátu. 

6.8.3. Packeta výdajné miesto od 3 €

Tovar bude doručený na Vami vybranej pobočke Packety.

6.8.4. Osobné vyzdvihnutie na adrese

Záhradnícka 12, 811 07, Bratislava

- Pondelok - Piatok 7:30-15:00

7. Spôsoby platby

V internetovom obchode mercekcafe.sk môžete uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

7.1. Prevod na účet do TATRA banka - zadarmo

7.3. Platobná brána TATRAPAY - zadarmo

7.4. V hotovosti - zadarmo

Pri osobnom vyzdvihnutí je možná platba iba v hotovosti.

8. Zľavy a zľavové kupóny

8.1. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

8.2. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

8.3. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

8.4. Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.